philly

Nederlandse Taallessen met Nederlandse
en Belgische cultuur in New York en omgeving
‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie
NOB  ocw

Informatie over de groepen

Peutergroep

De peutergroep is speciaal voor kinderen vanaf 2½ tot 4 jaar. In deze groep leren de peuters met elkaar spelen en delen. Elke les wordt een kringgesprek gehouden. Met gebruik van de methode Puk en Ko worden de peuters uitgenodigd om te praten waardoor ze in de Nederlandse taal moeten formuleren. Hierdoor wordt hun woordenschat uitgebreid. Daarnaast lezen de leerkrachten verhaaltjes voor en zingen zij liedjes met de peuters. Ook is er voldoende ruimte om te plakken, kleuren of schilderen. De peutergroep is een goede aanloop naar de kleutergroep.

Kleutergroep

Kleuters doen meer dan alleen gezellig spelen! Iedere kleuter komt binnen met een eigen persoonlijkheid, die wij respecteren. Ook verloopt de ontwikkeling van ieder kind anders. Dit proberen wij te stimuleren en niet te forceren.

Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren spelen we met rijmen en verzen, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, bekijken we prentenboeken en laten we de kinderen vertellen tijdens kringgesprekken. Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

Bij de kleuters wordt met de methode Ik en Ko gewerkt. De technieken knippen, plakken, vouwen, verven etc. komen tijdens creatief werken aan de orde. Dit is belangrijk voor de grove en fijne motoriek, de oog-hand coördinatie, kleurenkennis, vlakverdeling etc. Het spelen is veelal een groepsgebeuren, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang-, tik- en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling.

Hierdoor krijgt het kind vertrouwen in de ruimte en de ruimtelijke begrippen zoals, voor, achter, naast, tegenover, rond, recht. Ook tijdsbesef komt ongemerkt aan de orde (soms moet je vlug of langzaam zingen, bepaalde bewegingen tijdens het lied maken). De ontwikkeling van besef voor hoeveelheden en getallen wordt tijdens de vele herhalingsvormen in de liedjes gestimuleerd (bijv: ‘Twee emmertjes water halen’, ‘Heb je wel gehoord van de Zevensprong’).

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. Probeer ook thuis met je kleuter nieuwe uitdagende situaties te creëren, waarbij het samen Nederlands lezen en praten erg belangrijk is.

Peuter/kleuter combigroep

Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt of gebruikt gemaakt van de methode Puk en Ko of van Ik en Ko. Op Manhattan zijn 3 ochtenden voor peuters en kleuters en komen verschillende peuters en kleuters twee – of zelfs driemaal per week naar ‘t Klokhuis.

Groep 3

De lesstof van groep 3 is verdeeld over twee jaren, groep 3A en 3B. Leerlingen die in de Amerikaanse school naar Kinderengarten gaan, beginnen bij ‘t Klokhuis in groep 3A. Er wordt gestart met het leren lezen waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode de Leessleutel, waarin woordenschat een belangrijk onderdeel vormt. Groep 3B is het vervolg van groep 3A.

Door het lesprogramma van groep 3 uit te spreiden over twee jaar kunnen de leerlingen de basis van het lezen op een rustig tempo eigen maken en zal het leren van de Nederlandse taal net de voorsprong hebben op de Engelse taal waardoor er geen verwarring tussen de twee talen zal plaatsvinden.

Leren lezen, hoe gaat dat?

Op een gegeven moment gaan de leerlingen ontdekken dat bij een bepaalde letter een bepaalde klank hoort. Dit is een belangrijke stap op weg naar het zelf lezen van woorden. De wereld van letters, woorden en boeken gaat open.

Je eigen naam kunnen schrijven is voor de meeste leerlingen de eerste kennismaking met de geletterde wereld. Ze ontdekken dat er een verband bestaat tussen die geheimzinnige tekens en wat die tekens betekenen.

Aan de hand van platen van de methode de Leessleutel worden de eerste basiswoorden geleerd. Hiermee leert de leerling nieuwe woorden maken. (boom en roos worden b oo s). Geleidelijk aan worden alle letters en tweeklanken (ui, ie, eu, ei, ou, au, ij) behandeld en kan de leerling nieuwe woorden lezen.

Hoe verder deze ontwikkeling gaat, des te groter wordt de woordenschat en zal dan steeds beter gaan. Dit groeit uit tot zelf snellere, langere en moeilijker zinnen maken en verhalen en boeken lezen. Dit schooljaar zijn we gestart met de methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Oefening baart kunst en dus thuis veel voor- en meelezen!

Groep 4 t/m 8

Aangezien elke leerling, wat betreft de Nederlandse taal, een andere achtergrond heeft, wordt per leerling bepaald wat zijn of haar plek is binnen ‘t Klokhuis . Op deze manier kan elke leerling op zijn/ haar eigen niveau werken. In ‘t Klokhuis wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spelling, lezen, begrijpend lezen, en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben.

In deze groepen maken we gebruik van de (nieuwe) taalmethode Taalactief IV. Voor spelling maken we gebruik van de (nieuwe) methode Staal. Taalactief IV wordt gebruikt voor Taal en Woordenschat. Voor begrijpend lezen wordt gebruikt gemaakt van Nieuwsbegrip, via een abonnement van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland.

Oranges, leerlingen met Nederlands als Tweede Taal

De leeftijd voor deze groep is 6 t/m 12 jaar. In deze groep ligt de nadruk vooral op het verstaan, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. De groep bestaat voornamelijk uit leerlingen uit gemengde gezinnen. We maken gebruik van de methode Mondeling Nederlands maar gebruiken ook veel zelf bedacht materiaal. De bedoeling is om zoveel mogelijk woordenschat te leren zodat leerlingen na twee jaar de overstap naar de “gewone” lesgroepen kunnen maken. ‘t Klokhuis heeft financiele ondersteuning ontvangen van de Nederlandse Taalunie voor het ontwikkelen van een nieuwe taalmethode voor deze specifieke groep kinderen. De methode Hotel Hallo - door juf Kim Koelewijn geschreven - wordt nu proefsgewijs hier en daar ingezet.

Middelbaar

Bij het middelbaar werken de leerlingen methode Nieuw Nederlands 5e editie; we maken gebruik van verschillende niveaus:
1 vmbo-gkt of 1 havo/vwo
2 t-havo of 2 havo/vwo
3 havo
4/5 havo
5/6 vwo
We hebben voor deze onderverdeling gekozen omdat er leerlingen zijn die uitvallen op spelling in groep 8. Dit komt vaak doordat deze leerlingen al lang in het buitenland wonen. Door nu stapsgewijs van 1 vmbo-kgt naar 2 t-havo en vervolgens naar 3 havo te gaan, kunnen deze leerlingen toch door in het middelbaar.
In het vierde middelbaar zullen de leerlingen worden voorbereid voor het examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Dit certificaat (educatief startbekwaam) wordt door vele hogescholen en universiteiten in Nederland en België erkend. Voor die leerlingen die op korte termijn terug zullen keren naar Nederland en in het middelbare onderwijs terecht zullen komen, bieden we Nederlands op moedertaalniveau aan.

Nederlandse en Belgische cultuur

Naast Nederlandse taal wordt ook de Nederlandse en Belgische cultuur veelvuldig belicht. Daar 25% procent van de leerlingen van‘t Klokhuis Vlaams is, wordt ook de Belgisch cultuur belicht. Natuurlijk ontbreekt Sinterklaas niet, en komt hij met een gevolg van gekleurde Pieten elk jaar naar ‘t Klokhuis om te leerlingen begroeten. Deze cultuurdagen zijn een verlengde van de lessen en vinden vaak in het weekend plaats: Vlaamse dag (september), sinterklaas (november/december), Elfstedentocht (februari), Koningsdag (april) en onze afsluitende Vlaggendag (juni). De laatste dag van het schooljaar is onze VLAGGENDAG. Vergelijkbaar met Koningsdag, maar op deze manier willen we de Nederlandse en Belgische cultuur bij elkaar brengen op deze gezellige cultuurdag in juni met gezellige spelletjes.

Voorzieningen op de leslocaties

‘t Klokhuis beschikt we over een ruime bibliotheek. Op de verschillende locaties zijn er (beperkte) laptops beschikbaar.

Afdrukken E-mailadres

Nederlandse Taallessen met Nederlandse en Belgische cultuur in New York en omgeving. ‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie.