Skip to main content

wereldwijd kwaliteit

Nederlandse taallessen op locatie of op afstand
met Nederlandse en Belgische cultuur  NOB ocw

De ouders

Betrokkenheid van de ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij samenwerken in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school voor ouders toegankelijk te maken. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie vooral op de website en via email. Indien om welke reden dan ook de informatievoorziening onvoldoende blijkt te zijn, dan kan ook zowel schriftelijk als mondeling altijd om uitleg worden gevraagd, zoals leerlingvolgsysteem, ter inzage. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken, zijn alle gegevens, bijvoorbeeld het schoolwerkplan, leerlingvolgsysteem, enz. ter inzage.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Met name de mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, heeft invloed op de taalbeheersing van de leerlingen. Wij vertrouwen erop dat ouders hun kinderen stimuleren en helpen bij het leren van de Nederlandse taal.

Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs en de school

Ouders kunnen een gesprek aanvragen wanneer ze vragen hebben over de resultaten of leer - of gedragsmoeilijkheden van hun kind. Wanneer de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal deze uiteraard het initiatief daartoe nemen. Na het verstrekken van het eerste en tweede rapport bestaat de mogelijkheid om een 10-minuten gesprek aan te vragen, zowel door de ouders als door de leerkracht. De website van de school www.klokhuis.com vormt een grote bron van informatievoorziening. Daarnaast worden er maandelijkse nieuwsbrieven met informatie verstrekt per email. Sinds 2012 wordt gebruikt gemaakt van Facebook.

Inspraak en klachten

Als school nodigen wij ouders uit om te komen met suggesties omtrent het reilen en zeilen van de school. Het uitgangspunt met betrekking tot klachten, problemen of vragen is dat deze in eerste instantie rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht kan niet bij de directeur of het schoolbestuur terecht, voordat hierover met de leerkacht is gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht en diens gezag in de groep wordt ondermijnd. Ook schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van de directeur en het schoolbestuur.

Ouders die een klacht hebben, kunnen de volgende stappen ondernemen:

Niveau 1:
De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.

Niveau 2:
Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem dan wordt de directeur, Loura Zijdel, ingeschakeld. Zij kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie betrokken worden, maar dan slechts met instemming van een van de beide partijen. Ook hier ligt namelijk het gevaar van gezagsondermijning op de loer.

Niveau 3:
Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden dan kan een beroep worden gedaan op de ‘Klachtenregeling Nederlands onderwijs in het Buitenland’. Gegevens hierover liggen ter inzage bij de secretaris van het bestuur.

Inspectie en Vertrouwensinspecteur

Elke vier jaar wordt ‘t Klokhuis door de Onderwijsinspectie bezocht en wordt de school beoordeeld. Inmiddels hebben we verschillende inspecteurs op bezoek gehad; in 2001, 2005, 2009 en november 2013. Elk bezoek konden we afsluiten met een positieve beoordeling!

Ouders kunnen contact opnemen met de onderwijsinspectie:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: +31 77 46 56 767

Mocht de noodzaak bestaan om contact op te nemen met iemand buiten de school, dan bestaat de mogelijkheid contact te zoeken met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie in Utrecht.
Telefoon vertrouwensinspecteur +31 30 670 6001.

Schoolverzekering voor leerlingen

Scholen (leerlingen en/of leerkrachten) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden, veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder het begrip schade valt zowel zaak - als letselschade. De Stichting NOB heeft ten behoeve van de bij haar aangesloten scholen bij de AON Groep Nederland BV een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die deze schade dekt. Deze verzekering vervangt niet de aansprakelijkheidsverzekering van leerkrachten en leerlingen en hun gezinsleden voor schade die zij als particulier veroorzaken.

't Klokhuis heeft alle noodzakelijke verzekeringen afgesloten.