Skip to main content

wereldwijd kwaliteit

Nederlandse taallessen op locatie of op afstand
met Nederlandse en Belgische cultuur  NOB ocw

Organisatie van het onderwijs

Organisatie van de school

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Alle leerlingen volgen Amerikaans onderwijs aan een elementary school, middle school of high school. Dit betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden, m.u.v. de peuters en kleuters, beperkt is tot de naschoolse tijden.

De meeste leerlingen wonen in de omgeving van de schoollocaties maar sommige ouders moeten een behoorlijke afstand afleggen naar de school. De leeftijden van de leerlingen bij ‘t Klokhuis lopen op vanaf 2½ jaar tot en met 18 jaar ( plus daarbij volwassenen). Naast lessen op locaties, biedt 't Klokhuis ook lessen online aan (Kleinschalig Onderwijs). De leerlingen zijn over de volgende lesgroepen verdeeld:

 

Artboard 1Peutergroep, kleutergroep (groep 1), peuter/kleuter combi groep

 

Artboard 2Groep 3, verdeeld in groep 3A (groep 2 leerlingen - Kindergarten) en 3B (1st grade)

 

Artboard 3Groep 4 t/m 8 (2nd grade - 6th grade)

 

Artboard 5De Oranges: groep met Nederlands als Extra Taal

 

Artboard 4Middelbare groep 1-6

 

Artboard 6Volwassenen

 

Artboard 7Nederlandse en Belgische cultuur

 

Bij de plaatsing in de groepen worden in principe de regels aangehouden van het Nederlands onderwijs. De kinderen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Er wordt meer naar niveau geselecteerd dan naar leeftijd.

Binnen de groepen streven wij ernaar om het aantal kinderen per lesgroep niet groter te laten worden dan 15. Wanneer de groep groter wordt, wordt deze of gesplitst of er komt een assistent in de klas. Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek.

We hanteren verschillende methoden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg in de dagelijkse praktijk verankerd blijft en open blijft staan voor verbetering. Van belang zijn:
- observaties
- methodegebondentoetsen
- Cito toetsen en Diatoetsen
- oudergesprekken
- besprekingen leerlingen tijdens evaluaties of adhoc waar nodig 
- 3x per jaar een algemene teamvergadering waarin tevens punten ter verbetering worden opgesteld
- 6x per jaar een bouwvergadering

Onze leerlingenpopulatie is heel divers. Ongeacht de achtergrond hebben deze ouders eengemeenschappelijk doel voor ogen, namelijk het bijhouden van de Nederlandse taal ;
- Kinderen van expatgezinnen
- Kinderen van gemengde Nederlands
- Amerikaansegezinnen of andere nationaliteiten die hier semipermanentgevestigd zijn
- Kinderen van Nederlandse of Vlaamse gezinnen die hier semi-permanent gevestigd zijn
- Kinderen van ouders met Nederlandse/Belgischeverwantschap

Samenstelling van het team

Zoals al eerder aangegeven is ‘t Klokhuis een stichting onder leiding van een bestuur. We hebben voor elke bouw een coördinator. De coördinatoren hebben o.a. tot taak de collegae vakinhoudelijk te begeleiden, zorg te dragen voor het afnemen van testen, begeleiden bij rapporten schrijven en evalueren van de leerlingen. De coördinatoren staan vermeld onder het team en zij worden op de website genoemd en voorgesteld.

Informatie over de groepen

Artboard 1

Peutergroep

De peutergroep is speciaal voor kinderen vanaf 2½ tot 4 jaar. In deze groep leren de peuters met elkaar spelen en delen. Elke les wordt een kringgesprek gehouden. Met gebruik van de methode Uk en Puk worden de peuters uitgenodigd om te praten waardoor ze in de Nederlandse taal moeten formuleren. Hierdoor wordt hun woordenschat uitgebreid. Daarnaast lezen de leerkrachten verhaaltjes voor en zingen zij liedjes met de peuters. Ook is er voldoende ruimte om te plakken, kleuren of schilderen. De peutergroep is een goede aanloop naar de kleutergroep.

Kleutergroep

Kleuters doen meer dan alleen gezellig spelen! Iedere kleuter komt binnen met een eigen persoonlijkheid, die wij respecteren. Ook verloopt de ontwikkeling van ieder kind anders. Dit proberen wij te stimuleren en niet te forceren.

Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren spelen we met rijmen en verzen, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, bekijken we prentenboeken en laten we de kinderen vertellen tijdens kringgesprekken. Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

Bij de kleuters wordt met de methode Uk en Puk gewerkt. De technieken knippen, plakken, vouwen, verven etc. komen tijdens creatief werken aan de orde. Dit is belangrijk voor de grove en fijne motoriek, de oog-hand coördinatie, kleurenkennis, vlakverdeling etc. Het spelen is veelal een groepsgebeuren, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang-, tik- en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling.

Hierdoor krijgt het kind vertrouwen in de ruimte en de ruimtelijke begrippen zoals, voor, achter, naast, tegenover, rond, recht. Ook tijdsbesef komt ongemerkt aan de orde (soms moet je vlug of langzaam zingen, bepaalde bewegingen tijdens het lied maken). De ontwikkeling van besef voor hoeveelheden en getallen wordt tijdens de vele herhalingsvormen in de liedjes gestimuleerd (bijv: ‘Twee emmertjes water halen’, ‘Heb je wel gehoord van de Zevensprong’).

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. Probeer ook thuis met je kleuter nieuwe uitdagende situaties te creëren, waarbij het samen Nederlands lezen en praten erg belangrijk is.                

Artboard 2

Groep 3

De lesstof van groep 3 is verdeeld over twee jaren, groep 3A en 3B. Leerlingen die in de Amerikaanse school naar Kinderengarten gaan, beginnen bij ‘t Klokhuis in groep 3A. Er wordt gestart met het leren lezen waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode de Leessleutel, waarin woordenschat een belangrijk onderdeel vormt. Groep 3B is het vervolg van groep 3A.

Door het lesprogramma van groep 3 uit te spreiden over twee jaar kunnen de leerlingen de basis van het lezen op een rustig tempo eigen maken en zal het leren van de Nederlandse taal net de voorsprong hebben op de Engelse taal zodat er zo min mogelijk verwarring tussen de twee talen zal ontstaan.

Leren lezen, hoe gaat dat?

Op een gegeven moment gaan de leerlingen ontdekken dat bij een bepaalde letter een bepaalde klank hoort. Dit is een belangrijke stap op weg naar het zelf lezen van woorden. De wereld van letters, woorden en boeken gaat open.

Je eigen naam kunnen schrijven is voor de meeste leerlingen de eerste kennismaking met de geletterde wereld. Ze ontdekken dat er een verband bestaat tussen die geheimzinnige tekens en wat die tekens betekenen.

Aan de hand van platen van de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie worden de eerste basiswoorden geleerd. Hiermee leert de leerling nieuwe woorden maken. (boom en roos worden b oo s). Geleidelijk aan worden alle letters en tweeklanken (ui, ie, eu, ei, ou, au, ij) behandeld en kan de leerling nieuwe woorden lezen.

Hoe verder deze ontwikkeling gaat, des te groter wordt de woordenschat en zal dan steeds beter gaan. Dit groeit uit tot zelf snellere, langere en moeilijker zinnen maken en verhalen en boeken lezen. Dit schooljaar zijn we gestart met de methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen”. Oefening baart kunst en dus thuis veel voor- en meelezen!         

Artboard 3

Groep 4 t/m 8

Aangezien elke leerling, wat betreft de Nederlandse taal, een andere achtergrond heeft, wordt per leerling bepaald wat zijn of haar plek is binnen ‘t Klokhuis . Op deze manier kan elke leerling op zijn/ haar eigen niveau werken. In ‘t Klokhuis wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spelling, lezen, begrijpend lezen, en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben.

In deze groepen maken we gebruik van de (nieuwe) taalmethode Taalactief IV. Voor spelling maken we gebruik van de (nieuwe) methode Staal. Taalactief IV wordt gebruikt voor Taal en Woordenschat. Voor begrijpend lezen wordt gebruikt gemaakt van Nieuwsbegrip, via een abonnement van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland.                

Artboard 5

Oranges, leerlingen met Nederlands als Tweede Taal

De leeftijd voor deze groep is 6 t/m 12 jaar. In deze groep ligt de nadruk vooral op het verstaan, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. De groep bestaat voornamelijk uit leerlingen uit gemengde gezinnen. We maken gebruik van de methode Mondeling Nederlands maar gebruiken ook veel zelf bedacht materiaal. De bedoeling is om zoveel mogelijk woordenschat te leren zodat leerlingen na twee jaar de overstap naar de “gewone” lesgroepen kunnen maken. ‘t Klokhuis heeft financiele ondersteuning ontvangen van de Nederlandse Taalunie voor het ontwikkelen van een nieuwe taalmethode voor deze specifieke groep kinderen. De methode Hotel Hallo - door juf Kim Koelewijn geschreven - wordt nu proefsgewijs hier en daar ingezet.                

Artboard 4

Middelbaar

Bij het middelbaar werken de leerlingen methode Nieuw Nederlands 5e editie; we maken gebruik van verschillende niveaus:
1 vmbo-gkt of 1 havo/vwo
2 t-havo of 2 havo/vwo
3 havo
4/5 havo
5/6 vwo
We hebben voor deze onderverdeling gekozen omdat er leerlingen zijn die uitvallen op spelling in groep 8. Dit komt vaak doordat deze leerlingen al lang in het buitenland wonen. Door nu stapsgewijs van 1 vmbo-kgt naar 2 t-havo en vervolgens naar 3 havo te gaan, kunnen deze leerlingen toch door in het middelbaar.
In het vierde middelbaar zullen de leerlingen worden voorbereid voor het examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Dit certificaat (educatief startbekwaam) wordt door vele hogescholen en universiteiten in Nederland en België erkend. Voor die leerlingen die op korte termijn terug zullen keren naar Nederland en in het middelbare onderwijs terecht zullen komen, bieden we Nederlands op moedertaalniveau aan.                

Artboard 6

Dutch for Adults

Tekst volgt.

                   

Artboard 7

Nederlandse en Belgische cultuur

Naast Nederlandse taal wordt ook de Nederlandse en Belgische cultuur veelvuldig belicht. Daar 25% procent van de leerlingen van‘t Klokhuis Vlaams is, wordt ook de Belgisch cultuur belicht. Natuurlijk ontbreekt Sinterklaas niet, en komt hij met een gevolg van gekleurde Pieten elk jaar naar ‘t Klokhuis om te leerlingen begroeten. Deze cultuurdagen zijn een verlengde van de lessen en vinden vaak in het weekend plaats: Vlaamse dag (september), sinterklaas (november/december), Elfstedentocht (februari), Koningsdag (april) en onze afsluitende Vlaggendag (juni). De laatste dag van het schooljaar is onze VLAGGENDAG. Vergelijkbaar met Koningsdag, maar op deze manier willen we de Nederlandse en Belgische cultuur bij elkaar brengen op deze gezellige cultuurdag in juni met gezellige spelletjes.

Voorzieningen op de leslocaties

‘t Klokhuis beschikt we over een ruime bibliotheek. Op de verschillende locaties zijn er (beperkte) laptops beschikbaar.