Skip to main content

wereldwijd kwaliteit

Nederlandse taallessen op locatie of op afstand
met Nederlandse en Belgische cultuur  NOB ocw

De leerlingen

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Nieuwe ouders en leerling(en) zijn van harte welkom om in de klas te komen kijken en kennis te maken met de leerkracht, assistenten, leerlingen en het materiaal. Formele aanmelding vindt plaats via de online registratie op de website.

Als eerste vindt er een gesprek tussen ouders en directie plaats alvorens zich officieel aan te melden. Bij de aanmelding wordt, indien aanwezig, het leerlingdossier van de vorige school verstrekt.

In overleg met leerkracht kunnen nieuwe leerlingen evenuteel getest worden om duidelijker beeld te hebben van de leerling. Nieuwe leerlingen worden naar hun niveau ingedeeld. Hierdoor proberen wij het niveau van de groep zo homogeen mogelijk te houden. Het kan dus gebeuren dat leerlingen van verschillende leeftijden in dezelfde groep zitten.

Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school

Via onafhankelijke (CITO toetsen - basisonderwijs en DIAtoetsen - middelbaar onderwijs) en methode-gebonden toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem (Parnassys). Aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem kan de leerkracht een gedifferentieerde lesaanpak hanteren. Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden.

De leerlingdossiers bestaan uit:
- personalia en eventuele medische gegevens,
- resultaten van toetsen en observaties,
- waar nodig handelingsplannen,
- verslagen van ouder– en leerkrachtbesprekingen.

De contacten met de ouders over de vorderingen van kinderen bij ons op school onderhouden we op de volgende wijze:
- tweemaal per jaar (februari en juni) ontvangen ouders een rapport waarin een zo volledig mogelijk beeld van de leerling en de leersituatie wordt gegeven;
- eenmaal per jaar (november) worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek met de leerkracht; tijdens het verstrekken van de rapporten kan op verzoek van of ouders of leerkracht een 10-minutengesprek worden aangevraagd.

Daarnaast kan men altijd telefonisch of email contact opnemen met de leerkracht. Het liefst niet voor of na de les.

Zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Indien blijkt dat naar aanleiding van observaties en toetsen een leerling speciale aandacht nodig heeft, wordt door de leerkracht in overleg met de directie een handelingsplan opgesteld. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht en na toestemming van de ouders wordt op dit behandelingsplan overgegaan. Wanneer dit nodig is, kan advies worden gevraagd bij de Stichting NOB (zie 7.3).

Begeleiding van de overgang van leerlingen naar het onderwijs
in Nederland of België

Wij verzoeken de ouders om de leerkracht op de hoogte te brengen van een eventuele terugkeer of verhuizing. Voor iedere leerling, die de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. In dit rapport staan onder meer de algemene gegevens, bijzondere gegevens en gegevens over de vorderingen van de leerling.

Huiswerk

In groep 3 t/m 8 en middelbare groepen wordt wekelijks huiswerk opgegeven. Het huiswerk voor de groepen staat op onze website vermeld. Op deze manier kunnen ouders in geval van afwezigheid altijd het huiswerk voor de volgende les in orde hebben.

Huiswerk heeft bij ‘t Klokhuis de volgende redenen:
- huiswerk vormt een aanvulling op het NTC-onderwijs, dat in aantal uren beperkt is;
- het is een belangrijke mogelijkheid de leerlingen tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de lesstof te brengen.
Het huiswerk neemt ongeveer een half uur tot een uur per week in beslag.

Buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen

‘t Klokhuis organiseert elk jaar een aantal buitenschoolse activiteiten. Tot de vaste activiteiten horen de cultuurdagen – een verlenging van de lessen: Vlaamse Dag in samenwerking met het Vlaamse Huis; Sinterklaasfeest op verschillende locaties; Kunstweek; en in samenwerking met het consulaat Koningsdag in South Street Seaport, NYC en Vlaggendag (eindejaarsfeest).

In het kader van de ouderparticipatie wordt de ouders om medewerking gevraagd. Vrijwilligers kunnen ten allen tijde ingezet worden. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de school.